Unia chce, ale nie potrafi promować turystyki medycznej

Relacja z debaty 1 marca 2017 roku w Parlamencie Europejskim „European Patients Rights & Cross-Border Healthcare“

 

W 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii uchwaliły Europejskie Prawa Pacjenta i Dyrektywę Transgraniczną dotyczącą Zdrowia. Zgodnie z jej przepisami pacjent z publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie Unii i wnioskować w kraju macierzystym o zwrot poniesionych kosztów. Nadal bardzo mało pacjentów zarówno w Polsce jaki i w Europie ma świadomość przysługujących im praw wynikających z dyrektywy transgranicznej wprowadzonej w całej zjednoczonej Europie. W 2015 roku na podstawie dyrektywy wszystkie Państwa Unii zwróciły pacjentom jedynie około 500 tys. Euro, a z opublikowanego raportu przez Komisję Europejską w roku 2015 wynika, że tylko 2 na 10 mieszkańców w Europie słyszało o dyrektywie, a 1 na 10 mieszkańców słyszał o Krajowych Punktach Kontaktowych.

W dniu 1 marca  na spotkaniu dotyczącym europejskich praw pacjenta i opiece transgranicznej „European Patients Rights & Cross-Border Healthcare“zorganizowanym przez Active Citizenship Network i EP Interest w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli czynny udział ze strony Polskibrała Magdalena Rutkowska z Medical Travel Partner. Active Citizenship Network, to europejski oddział Cittadinanzattiva – włoskiej organizacji pozarządowej, która działa na rzecz zdrowia, praw, uczestnictwa obywatelskiego, praw pracowniczych i edukacji pacjentów. Konferencja była okazją do debaty dla obywateli, pacjentów i pracowników służby zdrowia,konsultantów, pośredników i stowarzyszeń z różnych państw członkowskich, ekspertów w dziedzinie prawa cywilnego, przedstawicieli instytucjonalnych z Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, krajowych punktów kontaktowych i kilku zainteresowanych stron na szczeblu UE.

Paneliści i uczestnicy dyskutowali o konieczności i korzyściach z promowania współpracy między instytucjami, organizacjami pacjentów i świadczeniodawców, krajowych punktów kontaktowych i europejskich sieci referencyjnych w celu poprawy świadomości pacjentów i dostępu do opieki zdrowotnej za granicą. Przedstawione zostały także praktyczne sposoby promocji dyrektywy, opisy przypadków pacjentów, doświadczeń, dobrych praktyk i efektywnej współpracy transgranicznej między niektórymi państwami członkowskimi.

Zidentyfikowano następujące kluczowe bariery małej świadomości wśród pacjentów europejskich rozwiązań Dyrektywy:

  • zaangażowanie publicznego sektora i organizacji rządowych jest niewystarczające
  • bariera językowa (np. w dostępie do informacji, diagnostyce, wypisywaniu międzynarodowych recept)
  • brak współpracy pomiędzy Krajowymi Punktami Kontaktowymi

Wiele organizacji dbających o prawa pacjenta chciało się zaangażować w kampanię promocyjną i edukacyjną dotyczącą propagowania benefitów dyrektywy transgranicznej. W roku 2016 Active Citizenship Network zawiązało nieformalną koalicję z 14 organizacjami z krajów z całej Europy i prowadziło kampanię w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Organizacje z krajów UE, które włączyły się w kampanię promującą prawa pacjenta „Patients‘ rights have no borders“

Magdalena Rutkowska przedstawiła polskie doświadczenia dotyczące dyrektywy 2011/24 / UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz zwróciła szczególną uwagę na konieczność większej integracji i współpracy z branżą turystyki medycznej. Sektor publiczny, który wprowadzał dyrektywę, i który dzisiaj stara się promować rozwiązania powinien zwrócić się do sektora prywatnego i podmiotów medycznych już mających doświadczenia na rynku turystyki prozdrowotnej i przyjmowania pacjentów zagranicznych. Zaprosiła również zainteresowane podmioty uczestniczące w debacie z ponad 10 krajów do dalszej dyskusji i integracji branży podczas zbliżającej się 3rd Annual Medical Tourism Conference w Warszawie w dniach 30-31 marca 2017.

Wszystkie zainteresowane strony obecne podczas debaty w Parlamencie Europejskim 1 marca 2017 roku zgadzają się co do konieczności rozwoju strukturalnej i zharmonizowanej kampanii komunikacyjnej do pacjentów i świadczeniodawców, jak również szerszą współpracę i integrację w dziedzinie opieki zdrowotnej w celu wykorzystania pełnego potencjału dyrektywy oraz pomoc państwom członkowskim i instytucjom UE w celu prawidłowego wykonywania dyrektywy na szczeblu krajowym.