Zaproszenie do publikacji naukowej / Call for Papers

 

Szanowni Państwo / Dear Colleagues,

mam zaszczyt zaprosić

do publikacji
w czasopiśmie STUDIA PERIEGETICA NR 2(16)/2016
„W POSZUKIWANIU ZDROWA, KONDYCJI I URODY“

 

27d6ba1a07157c47e8a1ea67ec67a3dbAktywność turystyczna stanowi realizację zindywidualizowanych pragnień jednostki związanych ze sferą wypoczynku i rekreacji, poznawaniem walorów i atrakcji turystycznych oraz nowych doświadczeń i doznań. Sprzyja ona w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Szeroko pojmowane usługi prozdrowotne coraz częściej stają się elementem wyjazdów turystycznych lub są ich głównym celem.

Możemy zaobserwować, że „tradycyjna” turystyka zdrowotna przybrała nieco inny aspekt, a samo zdrowie nie zawsze ma priorytetowe znaczenie. Współcześnie dbanie o wygląd zewnętrzny staje się wyznacznikiem zdrowego stylu życia, a wyjazdy turystyczne coraz częściej łączone są z konsumpcją inwazyjnych usług medycznych. Tym samym, rozliczne powiązania aktywności fizycznej ze zdrowiem dobitnie wskazują na to, że w obecnej cywilizacji dbałość o kondycję fizyczną to obowiązek i integralny element rytmu życia współczesnego człowieka.

Aktualnie przygotowywany, anglojęzyczny numer „Studia Periegetica” będzie poświęcony interdyscyplinarnym aspektom turystyki zdrowotnej, aktualnym trendom w regeneracji zdrowia, poprawie kondycji fizycznej i urody ……..

Całe zaproszenie wraz z zagadnieniami tematycznymi znajduje się tutaj: Zaproszenie

Łączę wyrazy szacunku,

Adrian Lubowiecki-Vikuk

 

Call for Papers
for the new issue of STUDIA PERIEGETICA No 2(16)/2016
“Looking for Health, Fitness and Beauty”

Dear Colleagues,
We invite publishers to submit new titles for new issues of STUDIA PERIEGETICA. Tourism activity is the result of individuals’ needs relating to relaxation and recreation, exploring tourism attractions, new experiences and feelings. It helps connecting people. Health services are consistently important elements of tourism travelling or even constitute the main goal of it. We can observe that the traditional health tourism seems to be in a transformation process and health itself does not seem to be the
main priority. Nowadays the care for physical appearance is an indicator of a healthy life style and normal tourism travelers are often seeking invasive medical treatment at the same time. Simultaneously, numerous interconnections between sports activities and health indicate that caring for physical fitness is a duty and an integral part of our life.

Currently, we prepare the new issue of STUDIA PERIEGETICA, which is dedicated to interdisciplinary aspects of health tourism, current trends in health regeneration, improvement of physical fitness and beauty.

More detalis you can find here: Call-for-Papers (1)

With best regards

Editor: Dr. Adrian Lubowiecki-Vikuk

 

Kilka słów o wydawnictwie.

SP_13_okladka

„Studia Periegetica” ukazują się od 2007 r. W latach 2007-2013 wydawcą czasopisma była Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, a od roku 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Tematyka czasopisma obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa, gospodarki turystycznej, a także ekonomii, zarządzania i gospodarki przestrzennej. Misją „Studia Periegetica” jest wspieranie rozwoju dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są zjawiska turystyczne. Autorami artykułów są pracownicy naukowi WSB w Poznaniu i innych ośrodków akademickich.

Czasopismo jest publikowane z zamiarem stworzenia cennego i przyjaznego forum debaty oraz otwartej wymiany myśli wśród naukowców i praktyków: geografów, historyków, ekologów, socjologów, naukowców zajmujących się kulturą fizyczną, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Za merytoryczne przygotowanie artykułów do publikacji w czasopiśmie odpowiada redaktor naczelny, wspierany przez redaktora tematycznego danego numeru oraz Radę Naukową i Komitet Wydawniczy. Wszystkie artykuły są kierowane do zewnętrznych recenzentów, specjalistów w poszczególnych dziedzinach nauki, legitymujących się odpowiednim dorobkiem. Recenzje są przygotowywane w systemie double-blind review.

Prace redakcyjne nad każdym numerem czasopisma przebiegają zgodnie z zasadami edytorstwa naukowego. Proces wydawniczy poszczególnych numerów trwa od 4 do 6 miesięcy. Obejmuje: opracowanie redakcyjne, korektę, redakcję techniczną, skład i łamanie, korektę autorską, druk. Teksty w językach kongresowych weryfikowane są przez tłumacza i native speakera. „Studia Periegetica” ukazują się w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na stronie Wydawnictwa WSB w Poznaniu: www.wydawnictwo.wsb.pl.

W ramach wymiany międzybibliotecznej do 36 bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych przekazywany jest egzemplarz każdego numeru. Ponadto czasopismo wysyłane jest do 15 ustawowo wskazanych bibliotek jako egzemplarze obowiązkowe. Aktualne i archiwalne egzemplarze można nabyć w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.