Region zdrowia szansą na rozwój w czasach po pandemii

Ostatnie wydarzenia spowodowały wzrost doceniania różnorodnych aspektów zdrowia. Po pierwsze zauważyliśmy jak ważna dla naszego życia jest praca personelu medycznego, po drugie sprawnego systemu ochrony zdrowia i systemu zabezpieczeń w razie klęsk. Sytuacja uwypukliła także rolę działań profilaktycznych poprawiających naszą odporność, która okazuje się być niezwykle istotna w walce z zakażeniami wobec braku skutecznych terapii lekowych. Koncepcją integrującą w pewien sposób wszystkie te zagadnienia jest region zdrowia.

Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, uświadamiająca nam kruchość naszego zdrowia, może spowodować wzrost zainteresowanie koncepcją kreowania regionów zdrowia, o której już kilkakrotnie pisałam m.in. tutaj:

https://www.termedia.pl/Region-Zdrowia-Fryburg,12,27270,0,0.html http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171460618

Może to właśnie nowe czasy po pandemii okażą się czasem ich rozwoju, poprzez docenianie i wzbogacanie różnorodnych aspektów, które składają się na systemy je tworzące. Koncepcja regionu zdrowia oparta jest na kombinacji ciekawej oferty turystycznej, wysokiego poziomu medycyny (obejmującej m.in.: kliniki uniwersyteckie, badania kliniczne), autentycznej „kultury zdrowia” i wysokiej jakości życia mieszkańców. „Zdrowie jako wizytówka regionu” może przyczyniać się do wspierania nie tylko turystki, ale też przyciągać nowych mieszkańców i inwestorów. Nieodłącznym aspektem regionów zdrowia jest dbałość o środowisko naturalne, mające przecież bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Również inne wymiary stanu zdrowia człowieka, psychiczny, społeczny i duchowy stanowią obszar, na którym skupia się uwaga osób zarządzających. Przejawem tego mogą być kluby seniora, grupowa aktywność na świeżym powietrzu czy dbałość o rozwój intelektualny mieszkańców przykładowo poprzez działania kulturalne. Lista ta pozostaje otwarta.

Region zdrowia można zdefiniować jako „ograniczony geograficznie teren z niezanieczyszczonym środowiskiem naturalnym, dobrą infrastrukturą medyczną i turystyczną, ciekawą ofertą kulturową, dobrze wykształconymi i zdrowymi mieszkańcami dzielącymi podobne wartości i kompetencje, którzy są świadomi szerokiego spektrum przejawów zdrowia obejmujących funkcje fizyczne i umysłowe, sferę duchową, jakość życia, zaangażowanie społecznie i codzienną funkcyjność. Aby zagwarantować rozwój regionów zdrowia konieczne jest zaangażowanie na rzecz zdrowia istotnych aktorów w regionie, które wyraża się we współpracy, szczególnie z takich obszarach jak edukacja, badania, technologie medyczne, profilaktyka zdrowotna, dostawcy usług medycznych, mieszkańcy, politycy i aktorzy turystyki zdrowotnej” (Białk-Wolf 2018).

Do cech rozwiniętego regionu zdrowia zalicza się więc zaangażowanie bardzo różnych grup społecznych. Celem jest podniesienie jakości życia, które samo w sobie stanowi bardzo szerokie zagadnienie obejmujące wiele czynników. Ponadto istotne są aspekty organizacyjne, wola współpracy, wspólnota i komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami. Ta krótka teoretyczna charakterystyka pokazuje, jak wiele warunków wstępnych musi być spełnionych, aby mógł nastąpić rozwój tej koncepcji. Można mieć jednak nadzieję, że wydarzenia roku 2020 podniosą naszą świadomość dotyczącą rzeczy najważniejszych i zwrócimy się w takim kierunku rozwoju, który będzie je wzmagał i doceniał. Pomysłem jest tutaj niewątpliwie region zdrowia.

Poniżej znajduje się także link do artykułu, który był wydany wprawdzie w formie drukowanej już w 2018 r., ale tutaj po raz pierwszy jest dostępny w formie elektronicznej. Znajdą Tam państwo rozważania dotyczące tego, dlaczego region zdrowia stanowi idealną destynację turystyki medycznej.