PARP ogłasza II edycję konkursu na dofinansowanie zagranicznej promocji usług prozdrowotnych

Spotkanie informujące o dofinansowaniu

W najbliższy wtorek 7 lutego w Warszawie odbędzie się „Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Spotkanie dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania na promocję usług medycznych na wybranych rynkach zagranicznych. Zaproszenie: https://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-spotkanie-informacyjne-3

Nabór do konkursu

Spotkanie poprzedza otwarcie naboru w ramach II konkursu dofinansowania dla MŚP. W II edycji do podziału jest 200 mln zł, ale dopuszczone są przedsiębiorstwa ze wszystkich 12 branż wyszczególnionych w ramach programu Go to Brand. Więcej tutaj: http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

O projekcie Go to Brand

Projekt dotyczy wsparcia dla promocji polskich usług prozdrowotnych na wybranych rynkach zagranicznych. Promocja może się obywać tylko na rynkach pozaunijnych. Dla usług prozdrowotnych zostały wskazane rynki w Rosji, Ukrainie, Norwegii, ZEA oraz USA. Przewidywane narzędzia marketingowe obejmują udział w targach, promocja w internecie oraz mediach tradycyjnych. Więcej tutaj (link)

W zeszłym roku w ramach wsparcia promocji programu i przybliżeniu warunków uczestnictwa oraz specyfiki wybranych rynków pod kątem turystyki medycznej Polska Organizacja Turystyczna zorganizował serię pięciu sesji warsztatowo-informacyjnych w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie oraz w Gdańsku. W spotkaniach informacji udzielały osoby z PARU oraz eksperci z branży turystycznej i turystyki medycznej.

Najwięcej czasu oraz emocji podczas spotkań dotyczyło wymagających kryteriów naboru, które są łatwiejsze do spełnienia przez branże typowo produkcyjne, czyli właściwie wszystkie pozostała branże poza usługami prozdrowotnymi. Dostępne są już wyniki pierwszego konkursu, także możemy sprawdzić czy te założenia sprawdziły się w praktyce.

Wyniki I edycji konkursu

Według informacji z PARP w sumie wpłynęły 502 wnioski na kwotę 273 mln zł. Przypominam, że do rozdania było 100 mln zł.

W ramach samego programu dotyczącego usług prozdrowotnych wpłynęło 45 wniosków o dofinansowanie.

Z tej grupy według danych z początku stycznia ostatecznie podpisały umowę następujące firmy:

  1. „Medi-Sept” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. Slim Group Sp. z O.O.
  3. Specmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnienień Wolmed

Powyższej grupie gratulujemy przejścia przez całą żmudną procedurę i życzymy powodzenia w realizacji projektu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na liście znajdują się przedsiębiorstwa, które dotychczas nie były kojarzone z turystyką medyczną, ale można też spojrzeć na tą listę z drugiej – optymistycznej strony. Pomimo bardzo wymagających warunków udało się kilku przedsiębiorstwom je spełnić i ostatecznie rozpocząć projekt.  Co więcej Specmed oraz Klinika Psychiatryczna uzyskały minimalną liczbę punktów kwalifikującą do dalszego etapu czyli 5 na 10 możliwych. Skoro im się udało to być może wpłynie to mobilizująco na inne placówki medyczne z Polski, które szukają finansowania na promocję za granicą.

Tutaj dostępna jest cała lista przedsiębiorstw, które dostały dofinansowanie w ramach programu Go to Brand w I konkursie.

 https://www.poir.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-promocja-gospodarki-w-oparciu-o-polskie-marki-produktowe-brandpl/