Odkrywamy wespół w zespół …

 

Zainteresowanie tematyką turystyki medycznej zauważamy też ze strony instytucji zajmujących się promocją turystyki w Polsce i za granicą. Efektem tego jest publikacja przygotowana przez członków Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej „Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce”.

Celem „Analizy podaży turystyki zdrowotnej w Polsce” było zdiagnozowanie polskich placówek medycznych, które już z sukcesem obsługują pacjentów zagranicznych oraz tych, które wykazują duży potencjał w tym zakresie. Tak więc interesowali nas świadczeniodawcy w kontekście podróży międzynarodowych w celu skorzystania z planowanych zabiegów medycznych, tj. wykonywanych przez lekarzy lub pod ich nadzorem. W związku z tym obiekty hotelowe typu spa i wellness nie były tutaj analizowane.

Z uwagi na fakt, iż diagnoza miała mieć wymiar praktyczny, oprócz samych placówek nasze zainteresowanie dotyczyło także potencjalnych rynków, z których pacjenci do nas przyjeżdżają i oferowanych dla nich produktów.

Przedstawiona tu diagnoza została oparta na założeniu, iż – aby analiza turystyki medycznej była przydatna dla poszczególnych placówek medycznych – należy uwzględnić podział na regiony Polski (w których już występuje znaczący ruch turystyczny, które są rozpoznawalne i mają dobre połączenia komunikacyjne), z uwzględnieniem rynków emisyjnych, z których głównie przybywają turyści na dany teren oraz przyjmując, że zapotrzebowanie na określone produkty wynika po części z obowiązującego systemu opieki zdrowotnej (i jego deficytów) na rynkach emisyjnych. Uważamy, że takie podejście określane przeze mnie jako „Koncepcja Produkt-Region-Rynek” może pomóc świadczeniodawcom w identyfikowaniu swoich potencjalnych klientów, będącego podstawą skutecznych i efektywnych działań promocyjnych.

Zidentyfikowaliśmy 176 podmiotów, które mają świetną lokalizację, atrakcyjny produkt, nowoczesne strony internetowe i komunikują się w obcych językach. Podkreślić chcemy, iż traktujemy tę listę jako otwartą. Duża dynamika zmian, jak i znaczna liczba różnorodnych aspektów rynku turystyki medycznej wymaga podejścia do tego zagadnienia z pewna pokorą i ciągłego aktualizowania danych.

Cieszymy się, iż do badań jakościowych udało nam się pozyskać międzynarodowych ekspertów z tej dziedziny. Umożliwiło to wzbogacenie zawartych tu treści o spojrzenie z innej perspektywy.

Dokument ten bazuje na doświadczeniach praktyków oraz badaniach naukowych i pokazuje, iż warto łączyć naukę z biznesem, zamiast ciągle podkreślać odległość tych dwóch światów. Może i używamy odmiennego języka i często mamy odmienne cele, ale poprzez dzielenie się doświadczeniami wzbogacamy siebie nawzajem. Wystarczy odrobina otwartości, akceptacji różnych podejść i potrzeb. Dlatego też zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami na temat naszej diagnozy!

Tutaj dostępna jest cała publikacja (2017, Analiza podaży turystyki zdrowotnej, 60 stron): https://pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy.

Spis treści (skrót)

1. Podstawy teoretyczne turystyki zdrowotnej

1.1. Turystyka zdrowotna i jej przejawy

1.2. Wyzwania dotyczące badania zjawiska turystyki zdrowotnej i medycznej

1.3. Koncepcja „Produkt – Region – Rynek” – opis i uzasadnienie

2. Analiza dostępności komunikacyjnej, struktury przyjazdowej turystów zagranicznych w Polsce wraz z określeniem zapotrzebowania na produkty turystyki medycznej

2.1. Krótka charakterystyka zagranicznego ruchu przyjazdowego do Polski w kontekście regionów i rynków emisyjnych

2.2. Atrakcyjność turystyczna jako czynnik wspierający turystykę medyczną

2.3. Analiza rynków zagranicznych w zakresie potrzeb zdrowotnych

3. Kryteria określające grupę podmiotów stanowiących stronę podażową turystyki medycznej

3.1. Analiza dostępnych badań określających kryteria dla placówek turystyki medycznej

3.2. Wyniki badań własnych jakościowych dotyczących ww. kryteriów

3.3. Teoretyczny model określający potencjał placówki medycznej jako destynacji turystyki medycznej

4. Klaster jako forma współpracy podmiotów medycznych w Polsce w świetle badań Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

5. Metodologia wyboru placówek medycznych i opis procesu ich badania

5.1. Uwagi wstępne

5.2. Etapy badania placówek, ich uzasadnienie i zestawienia zbiorcze

5.3. Wnioski z działań dotyczących budowania bazy podmiotów turystyki medycznej

6. Charakterystyka wyodrębnionych regionów w kontekście oferowanych tam produktów i obsługiwanych rynków zagranicznych wraz z ich analizą SWOT

7. Opis „dobrej praktyki” placówki medycznej w zakresie jej promocji

8. Wnioski i sugestie dalszych działań

1 KOMENTARZ

  1. […] Odbyte szkolenia oraz wystąpienia były dla nas okazją do podpatrzenia z bliska jak wygląda sytuacja w zakresie pozyskiwania pacjentów zagranicznych w poszczególnych regionach Polski. Zestawienie posiadanej wiedzy oraz nowych doświadczeń umożliwiło pracę nad raportem „Analiza podaży turystyki zdrowotnej”, przygotowanym na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Zawarta w nim została autorska koncepcja „Produkt-Region-Rynek” (PRR). Zakłada ona, że kluczowa decyzja wyboru przez podmiot medyczny lub grupę podmiotów kierunków rozwoju na zagranicznych rynkach powinna być poprzedzona analizą zestawiającą posiadany produkt medyczny i atrakcyjność turystyczną regionu z zapotrzebowaniem z danego rynku zagranicznego na oferowane usługi. Wyniki analizy powinny być bazą do stworzenia długofalowej strategii działań operacyjnych oraz marketingowych. W raporcie znajduje się także analiza zastosowania koncepcji na poziomie wybranych regionów z Polski. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań udało się wyselekcjonować grupę 176 podmiotów medycznych, które według nas charakteryzują się największym potencjałem rozwojowym na rynkach zagranicznych. Więcej tutaj. […]

Comments are closed.